REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PALIV
1. Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží a odpovědný prodávající pořídí o reklamaci zápis.

2. Reklamace váhového množství paliva

Musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

3. Reklamace jakosti paliva

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do sedmi dnů od převzetí dodávky.(Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku laboratorního rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

4. Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

5. Záruční doba

Odpovědnost za vady se řídí Obč. zák.§ 619 a následující. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem. Nevztahuje se na méně hodnotná paliva, nebo paliva prodávaná za snížené ceny

Václav Berka
Průmyslová
257 22 Čerčany

Mob.: 737 319 225

berka.vaclav@email.cz
IČ: 49830775
DIČ: 6308261234
  • Prodejní doba

  • Pondělí 7:00 - 15:00

  • Úterý 7:00 - 15:00

  • Středa 7:00 - 15:00

  • Čtvrtek 7:00 - 13:00

  • Pátek 7:00 - 15:00

  • 1. sobota v měsíci
    8:00 - 11:00
 


   Mantis-a templates, visit Netmeter